Saturday, November 13, 2010

Draenei shaman 5-80

13.11.2010.

Level 80
5059g 43s 2c

Screenshots: Shaman 5-80

Draenei shaman 5-80

Day 15, 12.11.2010.
lvl 79
4199g 83s 8c
5d 4h 8m 4s

Screenshots: Shaman 5-80

Thursday, November 11, 2010

Draenei shaman 5-80

Day 14, 11.11.2010.
lvl78
3543g 29s 87c
4d 23h 22m 5s

Screenshots: Shaman 5-80

Draenei shaman 5-80

Day 13, 10.11.2010.
lvl76
2236g 62s 63c
4d 13h 36m 34s

Screenshots: Shaman 5-80

Tuesday, November 9, 2010

Draenei shaman 5-80

Day 12, 09.11.2010.
lvl74
1112g 61s 63c
4d 6h 12m 58s

Screenshots: Shaman 5-80

Monday, November 8, 2010

Draenei shaman 5-80

Day 11, 08.11.2010.
lvl73
265g 87s 1c
4d 1h 3m 52s

Screenshot: Shaman 5-80

Sunday, November 7, 2010

Draenei shaman 5-80

Day 10, 07.11.2010.
lvl72
4736g 21s 94c
3d 20h 25m 3s

Screenshots: Shaman 5-80

Saturday, November 6, 2010

Draenei shaman 5-80

Day 9, 06.11.2010.
lvl71
4028g 56s 44c
3d 16h 14m 6s

Screenshots: Shaman 5-80

Friday, November 5, 2010

Draenei shaman 5-80

Day 8, 05.11.2010.
lvl70
3350g 47s 85c
3d 12h 41m 25s

Screenshots: Shaman 5-80

Thursday, November 4, 2010

Draenei shaman 5-80

Day 7, 04.11.2010.
lvl68
2193g 52s 77c
3d 9h 14m 24s

Sceenshots: Shaman 5-80

Draenei shaman 5-80

Day 6, 03.11.2010.
lvl64
1865g 74s 5c
2d 22h 57m 35s

Screenshots: Shaman 5-80

Wednesday, November 3, 2010

Draenei shaman 5-80

Day 5, 02.11.2010.
lvl60
1202g 21s 61c
2d 12h 6m 34s

Screenshots: Shaman 5-80

Tuesday, November 2, 2010

Draenei shaman 5-80

Day 3, 31.10.2010.
lvl44
574g 11s 35c
1d 10h 34m 49s


Day 4, 01.11.2010.
lvl 53
1179g 20s 52c
2d 0h 54m 20s

Sceenshots: Shaman 5-80